Evolution Bikes Summer 2023 electric bike demo rides, in partnership
with Cyngor Gwynedd to bring the best and latest E-bikes to you.

Mewn cyd-weithrediad gyda Chyngor Gwynedd bydd Evolution Bikes yn cynnal digwyddiadau treialu beics trydan lle cewch gyfle i dreialu rhai or beics mwyaf diweddar a blaengar.

  • Caernarfon 14/04/2023 Maes parcio Safle Shell ger Morissons / Shell Site car park near Morrisons
  • Porthmadog 19/05/2023 Maes parcio Iard yr Orsaf / Station Iard car park
  • Criccieth 16/06/2023 Maes Parcio Morannedd ger Dylan’s / Morannedd car park near Dylan’s
  • Porth Eirias 06/07/2023 – 07/07/2023 Evolution Bikes Porth Eirias/ Evolution Bikes Porth Eirias
  • Y Bala 14/07/2023 Maes parcio Y Grin / The Green car park
  • Dolgellau 11/08/2023 Maes parcio Marian Mawr wth y Clwb Rygbi / Car park by Rugby Club
  • Pwllheli 22/09/2023 Canolfan Hamdden Dwyfor / Dwyfor Leisure Centre

Demo Event Feedback

Caernarfon 2023

Karen

Great location; Easy to book available slot; Helpful advice and information given on the day; Kind and helpful people at the demo, with great knowledge;  I think, I booked via a link on Facebook – easy and efficient. Many thanks for the advice and efficient service

Lleoliad gwych; Slot sydd ar gael yn hawdd i’w archebu; Cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol a roddir ar y diwrnod; Pobl garedig a chymwynasgar yn y demo, gyda gwybodaeth wych; Rwy’n meddwl, fe wnes i archebu trwy ddolen ar Facebook – hawdd ac effeithlon. Diolch yn fawr am y cyngor a’r gwasanaeth effeithlon

Porthmadog 2023

Karl

I couldn’t fault the demo in any way. There were a good selection of bikes for both me and my wife. Friendly, helpful, knowledgeable staff, a good location for easy parking, and choices of routes for the demo ride. Thank you.

Ni allwn feio’r demo mewn unrhyw ffordd. Roedd dewis da o feiciau i mi a fy ngwraig. Staff cyfeillgar, cymwynasgar, gwybodus, lleoliad da ar gyfer parcio hawdd, a dewis o lwybrau ar gyfer y reid arddangos. Diolch.

Criccieth 2023

Terry

I really enjoyed the Bike Event in Cricieth on June 16th as I have considered buying an electric bike but never had the chance to try one. Therefore, the experience of being able to use a bike to go for a short walk around Cricieth was a pure pleasure and an ideal site.

Fe fwynhais y Digwyddiad Beics yng Nghricieth ar Fehefin 16eg yn fawr gan fy mod wedi cysidro prynu beic trydan ond erioed wedi cael cyfle i drio un.  Felly, roedd y profiad o allu defnyddio beic i fynd am dro fach o gwmpas Cricieth yn bleser pur ac yn safle ddelfrydol.

Author

Evolution Bikes: Founded in 2007. From humble beginnings in Kyffin Square to our current location on Cyttir Lane, we offer a wide range of bikes and accessories. Customer satisfaction is our priority, and we're here to help you find your perfect ride. Join us and experience the joy of cycling.